Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2014

disturbingsilence
życie to wspinaczka... :D
Reposted fromrickymp rickymp viapouler pouler

October 29 2014

disturbingsilence
Reposted frombrejkontrough brejkontrough viapouler pouler
disturbingsilence
Reposted fromsjokolade sjokolade viapouler pouler
disturbingsilence
5188 0602
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viapouler pouler
disturbingsilence

August 27 2014

disturbingsilence
Reposted fromriddl3m riddl3m viadoubleespresso doubleespresso

August 16 2014

disturbingsilence
Reposted fromprussic-acid prussic-acid viapouler pouler
disturbingsilence
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viapouler pouler
disturbingsilence
Reposted fromsfeter sfeter viasidestory sidestory
disturbingsilence
disturbingsilence
disturbingsilence
5966 2a45
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viadoubleespresso doubleespresso

June 01 2014

disturbingsilence
Reposted fromnictuniema nictuniema viapoppyseed poppyseed

April 05 2014

disturbingsilence
Reposted fromzabka zabka viapouler pouler

April 02 2014

disturbingsilence
Reposted fromecrivain ecrivain viasidestory sidestory

March 01 2014

disturbingsilence
disturbingsilence

January 16 2014

disturbingsilence
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i są naprawdę. Nie są wiec nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.

— Milan Kundera, Żart
Reposted fromraita raita viapouler pouler

January 12 2014

disturbingsilence
Zaczynamy jako nieznajomi, tak samo kończymy.
— znalezione
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viapouler pouler
disturbingsilence
To, jak inni mnie widzą nie ma ze mną żadnego związku. To ich problem. Nie mój.
— Haruki Murakami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl